نقشه هاشونو کشیدن ...وقتی همه خواب بودیم ...برنامه هاشونو ردیف حس دارن کارمیکنن فشرده جدی دقیق ...نمیخوان تو باشی ...نمیخوان اون چیزی باشی که باید ...میخوای باورکن میخوای نکن حرفیه که میزنم حرفی که باید فریاد بشه حرفی که برای نشنیدنش خیلی ها متحدشدن ...خیلی ها تلاش میکنن تا تو نشنوی تو نبینی اون واقعیتی که داره مثل موریانه پایه های زندگی درست تو رو میخوره ونابود میکنه درست مثل موریانه نرم ویوااااش یواش ...باهر اعتقادی باشی باهر رنگ پوستی که به دنی


وقتی همه خواب بودیم ...این یه هشداره یه هشدار جدی ...
اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب