مذهب چیست؟
یک فیلسوف تابحال هرگز یک را نکشته است،
در حالیکه ون فلاسفه زیادی را کشته اند....
"دنیس دیروت"

وقتی که مردم بیشتر آگاه می شوند،کمتر به و بیشتر به معلم توجه می کنند.
"رابرت گرین اینگر سول"

دین بهترین وسیله برای ت نگه داشتن عوام است.
"ناپلئون بناپارت"

وقتی مروجین مذهبی به سرزمین ما آمدند،
در دست شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمین هایمان را داشتیم.
پنجاه سال بعد، ما در دست کتاب های مقدس داشتیم و آنها در دست زمین های
ما را داشتند.
" جومو کیانتا"

روحانى نسبت به برهنگى و رابطه طبیعى دو جنس حساسیت دارد،اما از کنار فقر و فلاکت مى گذرد.
"سوزان ارتس"

قسمت هایى از انجیل را که من نمى فهمم ناراحتم نمى کنند،قسمت هایى از آن را که مى فهمم معذبم مى کنند.
"مارک تواین"

به من بگو قبل از تولد کجابوده ای
تا به تو بگویم پس از مرگ کجا خواهی رفت.
"نیچه"