زن که باشی همه دیوانگی های عالم را بلدی؛

 

 

میتوانی زیر لب ترانه بخوانی و آشپزی کنی...

 

 

میتوانی جلوی آینه موهایت را شانه کنی و حس کنی نگاهش را..

 

 

میتوانی ساعتها به امید گره خوردن شالش دور گردنش ببافی

 

 

و در هر رج بوسه بکاری برای روزهای مبادا که کنارش نیستی...

 

 

زن که باشی باید صبور باشی،

 

 

مدارا کنی ،

 

 

و با همه ی بغضت لبخند بزنی...

 

 

زن که باشی...هزار بار هم که بگوید:دوستت دارد!!!

 

 

بازهم خواهی بپرسی:دوستم داری؟؟؟

 

 

و ته دلت همیشه خواهد لرزید...

 

+فاطی