اصــن دختـر...
بـاس ریـزه مـیـزه بـاشـه...
قـدشـم از ادم کـوتـاهـتـربــاشـه...
پـرحــرف بـاشـه....
جـیـغ جـیـغـو بـاشـه...
انـقد حـرف بـزنـه کـه بـگـی وای خـدا نـجـاتـم بــده...
بـاس لـوس حـرف بـزنــه...
بـاس دلـبـری بــلـد بــاشـهــ...
بـاس رژ قــرمـز بـزنـه کـه ادمـو مـاچ مـیـکـنـه جـاش بـمـونـه...
گـیر بـده الـکـی...سـرتــق بــاشـه...نـاز نــازی بـاشــه...
بــاس خــاص باشه...

( خیلی ریز به بنده اشاره داره )