سلام عزیزانم . طاعات قبول . 

ببخشید من نبودم چند روز .

والا همش مهمون داشتم و دو روز پشت سر هم مهمونی دادم (افطاری)

دو شب هم که خودمون دعوت بودیم و نبودم . 

از وزن عزیزم بگم که شدم 53 

خاک تو مخم 

تا عید فطر فقط 8 روز دیگه مونده و من هنوز هیچ کاری ن  

3 روز دیگه تولد همسر هست و احتمالآ بازم مهمونی باید بدم 

واسه این یکی دیگه چه خاکی بریزم سرم