به نام خدا

تدریس نگاره ی 7

به به چه روستایی !

ارزشی از نگاره ی 6:

پرسش درباره ی نگاره ی 6 + تمرین بخش وصداکشی .

- در صورت گم شدن در پارک چه می کنید ؟

- بوستان ( پارک) محل انجام چه کارهایی است ؟

چند کلمه بگو که صدای اولشان ( چـ) باشد ؟.( چادر – چای – چتر - چوب ) 

 

تدریس درس

گرچه دانش آموزان با محیط روستا آشنایی دارند ،

ولی بهتر آن است که تدریس در محیط روستا

 

ودر ادامه ی مطلب ...