زردآلو                   ستاره
                 خانواده
                 ای ایران               امید بچه ها
             روباه و زاغ 1
         سبز و سبز و سبز              روباه و زاغ 2
           نشانه های خدا
          مهربان تر از مادر          با پرستو های شاد
        مثل یک رنگین کمان

 

منبع : www.javansite.com