سلام

بچه هاتوروخدابرای داداش سامانم دعاکنید حالش خوب نیس یعنی رفته توکما

براش دعاکنیدامشب شب ا ه احیاهس ماس دعا

یاخدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا                 داداشموازتومیخوام  خعععلی داغونم خواهش اخی خدا

من داداشمومیخوام ماس میکنم براش دعاکنید                    یاحضرت علی داداشموشفابده

یا زمان داداشم  خدایاخوب بشه

اینم ادرس وبش http://saman1530. /

این گلهاهم تقدیم وجودگرمش

ایشالله خوب شه به امیدخوب شدن دادام

بر تیش صلوات بفرستین هر نفرسته به گردنشه