بی گناه پای دار رفت و خندید! نمیدانست که بالای دار خواهد رفت!

چاقو دسته ی خود را برید و محبت، خار را گل نکرد!

همانگونه که دوری دوستی نیاورد و پول خوشبختی آورد...

و سر بی گناه بالای دار رفت!

انگار دوره ی ضرب المثل ها به پایان رسیده است...

 "حسین پناهی"