یه وقتایی باید بدور خود دیواری از تنهایی کشید

                    نه برای اینکه دیگران از خودمون دور کنیم 

                             فقط برای اینکه ببینیم

                             چه ی برای دیدنمون

                             دیوار رو اب میکنه  .

                                  اما افسوس......

 هر ی ممکنه این دیوار رو اب کنه بجز اونی ک انتظارش رو داریم...............