شاعران می فرمایند:

زن زیبا بود دراین زمونه بلا،الهی هیچ خونه ای بی زن نمونه بلا! 

درجایی دیگه می فرمایند:بلا ای بلا ی بلا دخترمردم! 

درجای دیگر:بلابلابلابلابلابلا واسه تو می م طلا ملا! 

نتیجه اینکه شاعرنداریم که. یه مشت دخترباز داریم لامصب !!!