شب نوزدهم ماه رمضون همین سه شب پیش پسری با تمام وقاهت صدای ضبط ماشینشو که ترانه گذاشته

زیاد میکنه و از این خیابون به اون خیابون میره جلوشو میگیرن بهش میگن خج نمیکشی شب نوزدهم ماه

رمضون داری این کارارو میکنی؟! پسر با تمام بی شرمی سرشو بلند میکنه و میگه:چیییی!!شب نوزدهم 

ماه رمضون!؟! من از خیری ندیدم میخوام دینمو عوض کنم یهودی بشم!!

پرسیدن اسمت چیه؟ گفت:(رضا) گفتن تو که میخوای دینتو عوض کنی و این کارارو کنی حداقل

اسمتو عوض کن و ابروی رضا رو نبر!!

---------------------------------------------

این داستان واقعیه و مال سه شب پیشه و تو محل ما اتفاق افتاده.من با درک ش حالم خیلی بد شد.

نظر شما دربارش چیه؟