رابطه هایی که در آن طرف تان را نه براساس آنچه امروز هست 

که براساس تغییرات احتمالی آینده انتخاب میکنید 

محکوم به ش ت هستند .

 بعضی اوقات می شنویم فردی که ادای عاشقان را در می آورد 

به طرفش میگوید که :

اگر چادری و خوان شوی 

 اگر خال روی صورتت را برداری 

 اگر تغییر کنی و سیگار را کنار بگذاری من با تو خواهم ماند .

 این فرد نمیداند که او دارد

با امروز این فردی که خواهانش است وصلت میکند .

 وقتی شما با ی ارتباط برقرار میکنیدمی بینید که او کیست

و چه خصوصیاتی دارد .

اگر می بینید که این فرد همان فردی که میخواهید نیست

تصمیم خودتان را تغییر دهید .

قرار نیست ما ی را تغییر دهیم . قرار است خودمان تغییر کنیم . 

تغییر قانون زمین است . حتی خود تغییر هم تغییر میکند .

هیچ تضمینی نیست که حتی همین فردی که امروز سیگاری نیست 

در فردا و آینده آلوده اعتیاد نشود .